นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY)

 1. บทนำ

1.1 บริษัท ผกาย คอนเนค จำกัด (บริษัท) ขอยินดีต้อนรับท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://cealect.com (เว็บไซต์) และ/หรือ แอปพลิเคชัน CEALECT (แอปพลิเคชัน) ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ทางบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ และหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนั้นแล้วในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งถึงสิทธิที่ท่านมีในการแจ้งให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

           ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการและบริษัทมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้บริการทุกท่านจะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เข้าใจก่อนจะเข้าใช้งานหรือดำเนินการใด ๆ ต่อไปในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท

     1.2 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ทางบริษัทจึงขอชี้แจงนิยามของคำต่างๆที่จะมีการใช้งานในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

         1.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งอาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

1.2.2 บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในด้านการบริหารหรือเงินทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

     1.3 ทั้งนี้ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับต่าง ๆ ที่มีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใด

2.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีต่อไปนี้

2.1.1 เมื่อท่านได้เข้าถึง เข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ใช้บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งกรณีที่ท่านสมัครเข้าใช้งานและมีบัญชีผู้ใช้งาน (บัญชีผู้ใช้) หรือกรณีที่ท่านใช้งานโดยไม่มีบัญชีผู้ใช้ เช่น การเก็บข้อมูลผ่านทางคุกกี้

         2.1.2 เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลใด ๆ ให้แก่บริษัท เพื่อใช้ในการทำสัญญา การให้บริการ การรับบริการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียน หรือเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในลักษณะเดียวกัน

         2.1.3 เมื่อท่านติดต่อกับบริษัท เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุม และอีเมล

         2.1.4 เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าในการแข่งขัน และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท

         2.1.5 เมื่อท่านใช้บริการของแอปพลิเคชันในส่วนที่ต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดจุดหมายปลายทาง ซึ่งต้องแจ้งพิกัด หรือข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ทราบที่อยู่ หรือที่หมาย เพื่อการให้บริการ

     2.2 ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือของบุคคลอื่นซึ่งทางบริษัทไม่ได้กำหนดว่าทางบริษัทจะเก็บรวบรวมให้แก่บริษัท ทางบริษัทขอแจ้งว่าหากทางบริษัทตรวจสอบแล้วไม่พบว่าบริษัทมีสิทธิหรือหน้าที่ใดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทมีสิทธิในการที่จะไม่รับข้อมูล หรือลบ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าวในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่บริษัทอาจแจ้งแก่ท่านว่าได้ลบ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านได้สอบถามถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยบริษัท

 1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับท่าน

3.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการให้บริการ หรือให้ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท โดยข้อมูลที่จะมีการจัดเก็บจะมีดังต่อไปนี้

3.1.1 ชื่อและนามสกุล

3.1.2 ที่อยู่อีเมล

3.1.3 วันเกิด

3.1.4 ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

3.1.5 ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

3.1.6 ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง/ให้บริการ

3.1.7 รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน

3.1.8 หมายเลขติดต่อ

3.1.9 หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต

3.1.10 เพศ

3.1.11 ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

      3.1.12 ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องแม่นยำของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi ฯลฯ

 3.1.13 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านทำระหว่างที่ท่านได้เข้าถึง เข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ใช้บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท

 1. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

         4.1.1 เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของท่านกับบริษัท หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของท่านกับบุคคลภายนอกผ่านบริการของบริษัท

         4.1.2 เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของท่านและ/หรือเพื่อเข้าถึง เข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ใช้บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของท่านกับบริษัท

         4.1.3 เพื่อจัดการ ดำเนินการ บริหาร และจัดหาบริการแก่ท่าน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของบริษัท เช่น การจดจำความต้องการของท่าน เป็นต้น

4.1.4 เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านผ่านบริการโดยแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการของท่าน พร้อมให้วิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงบัญชีของท่านและส่งข้อมูลมายังบริษัท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดต่อกับท่านได้หากจำเป็น

         4.1.5 เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันหรือบริการอื่นของบุคคลภายนอกที่ใช้หรือรวมกับบริการของบริษัท บุคคลภายนอกนั้นอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเสนอ เผยแพร่ หรือแบ่งปัน

         4.1.6 เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือ ทำตามการร้องขอของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่มีความผิดปกติ

         4.1.7 เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

         4.1.8 เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

         4.1.9 เพื่อระบุตัวตน และ/หรือ การตรวจสอบความถูกต้อง

         4.1.10 เพื่อรักษาและควบคุมการอัพเดตซอฟต์แวร์ และ/หรือ การอัพเดตอื่น ๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของบริษัทจะเป็นไปอย่างราบรื่น

         4.1.11 เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการรับทราบการแจ้งปัญหาจากลูกค้า หรือตอบข้อซักถามเบื้องต้น

         4.1.12 เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับท่านผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือ การส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และ/หรือ จัดการความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราหรือการใช้บริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการของเรากับท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของเรานั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ ส่งเอกสาร ส่งอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือการแจ้งประกาศแก่ท่าน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก หรือเพื่อติดต่อท่านเพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว หรือเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินการ การให้บริการ การสั่งซื้อ หรือการจัดส่ง หรือการดำเนินการอื่นใดของบริษัท

         4.1.13 เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัวหรือแสดงความคิดเห็นต่อท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ บน เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน

         4.1.14 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การทำแฟ้มประวัติ) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือ ช่วยเสริมประสบการณ์ของลูกค้า

         4.1.15 เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของบริษัท

         4.1.16 เพื่อส่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชัน หรือส่วนลดของบริการหรือผู้ให้บริการ หรือผู้ขายในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันให้แก่ท่านในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมให้เราส่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง CEALECT อาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน) เพื่อการตลาดและในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ การบริการตามตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นใด ซึ่ง CEALECT (และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจ จำหน่าย ทำการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็ตาม

         4.1.17 เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม

         4.1.18 เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัยเพื่อการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บบันทึก

         4.1.19 เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบประวัติความเป็นมาทางธุรกิจหรือกิจกรรมการคัดกรองอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบประวัติความเป็นมา) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท หรือข้อผูกพันทางกฎหมายหรือตามกฎข้อบังคับ หรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเราซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้หรือที่เราได้เป็นผู้นำมาใช้

         4.1.20 เพื่อตรวจสอบบริการของเราหรือธุรกิจของบริษัท

         4.1.21 เพื่อป้องกันและตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเว้นหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือกิจกรรมอื่นใดอันเกิดจากความสัมพันธ์ของท่านกับเรา

         4.1.22 เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนจากความเสียหาย หรือเหตุอื่นใด หรือเพื่อกระทำตามความเห็น คำแนะนำ หรือคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

         4.1.23 เพื่อจัดการ และ/หรือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัท ในฐานะผู้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของบริษัทในฐานะผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างน้อยหนึ่งแห่งในฐานะผู้มีส่วนร่วม และอาจมีองค์กรภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ ขาย ให้เช่า ควบรวม การควบ หรือการซื้อกิจการอื่นใด การจำหน่ายจ่ายโอนหรือการให้เงินทุนแก่องค์กรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สินอื่นใดขององค์กร และ/หรือ

         4.1.24 เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการในบริการชำระเงินออนไลน์กับบุคคลภายนอกผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์ เพื่อใช้ในการดำเนินการซื้อ การขาย การให้บริการ หรืออื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

         4.1.25 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทได้แจ้งแก่ท่าน ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากท่าน

 1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลใด

5.1 เนื่องจากรูปแบบในการทำธุรกิจของบริษัท บริษัทได้กำหนดให้ผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้บริการท่านอื่น เพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นหรือใช้บริการจากผู้ใช้บริการท่านอื่น (การทำธุรกรรม) โดยที่บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด ในการทำธุรกรรม ผู้ใช้อาจได้เข้าถึงชื่อบัญชีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อ ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการของเรากำหนดให้ผู้ใช้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อีกคนหนึ่ง (ฝ่ายผู้รับ) จะต้อง

         5.1.1 ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

         5.1.2 อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่ายผู้รับได้รับ (ฝ่ายผู้เปิดเผย) แสดงความประสงค์ที่จะลบตนเองออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ

         5.1.3 อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน

     5.2 บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่นซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่ให้บริการบางอย่างแก่ท่านหรือต้องการรับบริการบางอย่างจากท่าน ซึ่งบุคคลภายนอกที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

         5.2.1 บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

         5.2.2 ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น บริษัทรับส่งจดหมาย บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล เป็นต้น

         5.2.3 ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีที่บริษัท ควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราที่ บริษัท ถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป

         5.2.4 คู่สัญญาในธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจบริษัท หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรามีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอกที่เราได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนด

     5.3 บริษัทอาจจำเป็นต้องแบ่งปัน ข้อมูลเชิงสถิติและประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและการใช้บริการให้แก่ผู้จัดหาโฆษณาและผู้เขียนโปรแกรม โดยข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านโดยเฉพาะ หรือเพื่อค้นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน

     5.4 ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน ทางบริษัทจะถือว่าข้อกำหนดของกฎหมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และบริษัทสามารถนำข้อกฎหมายนั้นมาบังคับใช้กับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 1. มาตรการในการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

6.1 บริษัทจะนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่หลากหลายมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของบริษัทนั้นจะได้รับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม นอกจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของบริษัทในจำนวนที่จำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นพนักงานที่มีหน้าที่ซึ่งต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้หากเกิดความบกพร่องจากกรณีเหตุสุดวิสัย หรือเมื่อเกิดการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเกิดจากการพยายามเข้าถึงข้อมูล หรือทำซ้ำข้อมูลจากผู้ที่ประสงค์ร้ายที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท

     6.2 นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว บริษัทจะวางมาตรฐานในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะทำลายหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบการเก็บข้อมูล ทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า

         6.2.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับความยินยอมที่ได้รับสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป

         6.2.2 ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ

         6.2.3 ไม่มีเหตุที่กฎหมายอนุญาตในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป

ทั้งนี้หากท่านหยุดการใช้บริการของบริษัท ทั้งที่มีอยู่บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน บริษัทอาจจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตราบเท่าที่บริษัทยังมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาต หรือมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจอ้างได้ตามกฎหมาย แต่หากบริษัทไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อีกต่อไป ทางบริษัทอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่บริษัทอาจแจ้งแก่ท่านว่าได้ลบ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านได้สอบถามถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยบริษัท

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก บุคคลไร้ความสามารถ และบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

7.1 บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือบุคคลที่มีสิทธิไม่สมบูรณ์ หรือจัดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันหรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทแสดงแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือบุคคลที่มีสิทธิไม่สมบูรณ์โดยตั้งใจ ทั้งนี้ทางบริษัทขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้ดูแล โปรดดูแลไม่ให้บุคคลที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองหรือการดูแลของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่บริษัท แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือบุคคลที่มีสิทธิไม่สมบูรณ์ ที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองหรือดูแลของท่านให้แก่บริษัท ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของบุคคลผู้นั้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการการปิดบัญชีที่เด็กใช้และจะถอนและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งเราเชื่อว่าถูกส่งมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือบุคคลที่มีสิทธิไม่สมบูรณ์ โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอก

      8.1 บริษัทและบุคคลภายนอก อาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในบางคราวเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการหรือใช้งานผ่านบริการ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเรียกดูข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือข้อมูลอื่นใด เช่น คุกกี้ ที่ท่านอาจได้ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ติดตั้งไว้ให้แก่ท่าน นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บุคคลภายนอกโดยตรง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่จัดหามาผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือ บริษัทไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือนโยบายอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลภายนอกดังกล่าวบนในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันเหล่านั้น

 1. การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 บริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าการเข้าถึง เข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ใช้บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก จะมีความปลอดภัยเพียงพอหรือเท่าเทียมกับการเข้าถึง เข้าเยี่ยมชม และ/หรือ ใช้บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของมูลส่วนบุคคลของท่านและเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ ดังนั้นบริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบหรือรับผิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัย หรือการไม่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

9.2 ในบางกรณี บริษัทอาจร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในการพัฒนาระบบ หรือเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซร่วมกันซึ่งเป็นเหตุให้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยงหรือติดตั้งอยู่ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอบริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใจว่าในแต่ละแพลตฟอร์มจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในทางใดทางหนึ่ง แต่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมหรือสั่งการใด ๆ กับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบหรือรับผิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัย หรือการไม่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคลภายนอกก็ตาม

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปที่ประเทศอื่น

10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือข้อมูลใดๆของท่านอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือดำเนินการภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ในดำเนินการตามสัญญา หรือตามคำร้องขอ/คำขอให้บริการ/คำขอรับบริการของท่าน โดยจะถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่าหรือสูงกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือเฉพาะประเทศที่ได้มีการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคลเท่านั้น

 1. การขอให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และการติดต่อบริษัท

11.1 หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท หรือมีคำร้องเรียน หรือความต้องการให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทได้ที่ทางอีเมล dpo.cealect@pkcn.co.th

     11.2 ในกรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ทางอีเมลหรือจดหมาย ทางบริษัทขอให้ท่านระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่า “แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องเรียนของท่านโดยเร่งด่วนได้ โดยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป โดยเร็วที่สุด และไม่เกินกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

 1. การดำเนินการของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.1 การถอนความยินยอม

          12.1.1 เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งหรือคำร้องขอเกี่ยวกับการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากท่านและเมื่อบริษัทสามารถยืนยันได้ว่าท่านเป็นผู้แจ้งความประสงค์ในการขอถอนความยินยอมดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอมของท่าน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

     12.2 การร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

          12.2.1 ท่านสามารถแจ้งขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่dpo.cealect@pkcn.co.th

          12.2.2 สำหรับการร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านเพียงพอแล้ว เราจะจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ท่านภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถตอบสนองการร้องขอของท่านภายใน 30 วันดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เราสามารถให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอได้ ทั้งนี้ทางบริษัทอาจไม่นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก้ท่าน ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอของท่าน (ถ้ามี)

      12.3 ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของท่านหรือไม่เข้าใจคำสั่งหรือคำร้องขอของท่าน บริษัทจะติดต่อท่านเพื่อขอคำอธิบายขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนจะดำเนินการใดๆตามความประสงค์ของท่าน

      12.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดซึ่งข้อกำหนดระบุ และ/หรือ ให้สิทธิบริษัทที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2563