สำหรับคนที่กำลังวางแผนสร้างบ้านเอง นอกจากหาเงินมาซื้อที่ดินและจ้างช่างรับเหมาก่อสร้างแล้ว แน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนห้ามลืมโดยเด็ดขาดคือ การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้านกับสำนักงานเขตในท้องที่ที่ต้องการสร้างบ้าน ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขั้นตอนที่ใช้เวลานาน แต่หากขาดความละเอียดรอบคอบในการเตรียมเอกสาร ก็อาจไม่ผ่านการประเมิน ส่งผลให้การก่อสร้างล้าช้า ต้องเสียเวลายื่นเอกสารใหม่อีกรอบ ดังนั้นเพื่อช่วยให้การดำเนินการขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น วันนี้เราจึงมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างมาฝาก
  • สำเนาโฉนดที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างบ้าน เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้าง แต่ถ้าเป็นการเช่าที่ดินจะใช้เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์การได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินแทน
  • เอกสารแบบแปลนบ้านและรายละเอียดก่อสร้าง เป็นเอกสารที่แสดงการออกแบบที่ได้รับการรับรองจากวิศวกร ซึ่งในส่วนของแบบแปลนนั้น สามารถใช้แบบมาตรฐานที่ออกแบบโดยสำนักงานเขตก็ได้เช่นกัน
  • หนังสือรับรองที่ได้มีการรับรองจากสถาปนิกและวิศวกรควบคุม ซึ่งจะมีทั้งส่วนของหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยจะมีลายเซ็นของสถาปนิก วิศวกร ผู้ยื่นขออนุญาต และพยานจำนวน 2 คน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอก่อสร้าง แต่ถ้าไม่ได้มายื่นด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย
  • เอกสารคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร หรือแบบ ข.1 ถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องกรอกเป็นลำดับท้ายสุด เนื่องจากต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลผู้ขออนุญาต ชนิดประเภทอาคารที่ต้องการก่อสร้าง และจำนวนชุดเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต 

          

          เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งถ้ากรอกและเตรียมเอกสารไปให้ครบตามนี้ รับรองเลยว่ายังไงก็ผ่านฉลุย ได้เริ่มก่อสร้างบ้านในฝันแน่นอน